Ułatwienia dostępu

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Jana Kątnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie liczy 8 klas. Uczniowie uczą się w bardzo małych grupach zaledwie kilkuosobowych, co daje możliwość indywidualizacji pracy dzieci. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują podstawę programową nauczania ogólnego, ale doświadczeni nauczyciele dostosowują program do potrzeb i możliwości wychowanków. Absolwenci tych klas mogą osiągać sukcesy w konkursach pozaszkolnych, przystępują również do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole zawodowej lub technikum, co daje wspaniałe perspektywy na przyszłość. Nie ograniczamy dzieci, a wyciągamy z nich to, co najlepsze. Do Szkoły Podstawowej uczęszczają również uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ilość uczniów w tych klasach jest również mocno ograniczona tak, aby nauczyciel miał możliwość pracy z każdym dzieckiem. Dzieci realizują podstawę programową nauczania specjalnego. Również mogą rozwijać swoje pasje i osiągać sukcesy. Po ukończeniu SP mogą pozostać w murach naszej szkoły i kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Wszyscy uczniowie poza godzinami lekcyjnymi realizują minimum 2 godziny tygodniowo zajęć rewalidacyjnych ukierunkowanych na zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.  Do naszej Szkoły uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, jest to niewielkie grono naszej społeczności. Ponieważ ci uczniowie szczególnie potrzebują zajęć specjalistycznych nasza kadra bezustannie się szkoli i wyposażenie sal terapeutycznych wzbogacane jest o nowe sprzęty. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze odbywają się w domach dzieci lub na terenie szkoły w wymiarze 10 godzin, w tym mogą liczyć na rehabilitację ruchową.  Nauczyciele prowadzą również zajęcia indywidualne w domach uczniów, których zdrowie nie pozwala na zajęcia w szkole. Uczęszczają do  szkoły uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem dla których również dostosowujemy zajęcia lekcyjne i terapie. Każde dziecko ma możliwość rozwijania się według swoich możliwości i jest obdarzone szczególną opieką zarówno w sferze edukacji, jak i zdrowia. Dziecko ma prawo uczęszczać do szkoły podstawowej do 18 roku życia.